• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

وحدت لسان و خط

از جمله اموری که سبب اتّحاد و اتّفاق می‌گردد و جميع عالم يک وطن مشاهده می‌شود آنست که السن مختلفه به يک لسان منتهی گردد و همچنين خطوط عالم به يک خط . بايد جميع ملل نفوسی معيّن نمايند از اهل ادراک و کما ل تا مجتمع شوند و به مشاورت يکديگر يک لسان اختيار کنند چه از السن مختلفه موجوده و چه لسان جديد تازه اختراع نمايند و در جميع مدارس عالم اطفال را به آن تعليم دهند ...
عنقريب جميع اهل عالم به يک لسان و يک خط مزيّن . در اين صورت هر نفسی به هر بلدی توجّه نمايد مثل آن است که در بيت خود وارد شده اين امور لازم و واجب هر ذی بصر و سمعی بايد جهد نمايد تا اسباب آنچه ذکر شد از عالم الفاظ و اقوال به عرصهء شهود و ظهور آيد .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص26
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی