• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مناجات شماره 8

الَها معبودا مسجودا
به يك كلمه از كلمات عليا ارض و سما را خلق فرمودی و به يك قطره از دريای جودت وجود را موجود نمودی. توئی مقتدری كه قوّت و قدرت جبابره ارض و فراعنه بلاد ترا از اراده منع ننمود. ای كريم فقيری به بابت توجّه نموده و ضعيفی به حبل اقتدارت تمسّك جسته . از تو كرم قديمت را مي طلبد و عفو جديدت را سائل و آمل . او را از دريای فضلت محروم منما و از كوثر زندگانی ابدی ممنوع مساز توئی قادر و توانا. ای پروردگار ذرّات عالم بر غنايت گواهند و بر فضلت مقرّ و معترف، آيا مثل تو غنی مثل منی فقير را محروم مينمايد؟ حاشا و كلّا . أشهد و يشهد كلّ الاشياء بأنّك أنت أكرم الأكرمين و أرحم الرّاحمين.

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب صص339و340

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی