• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

قوت بنیه ایران به تاسیس اخلاق الهی است

هوالله
ای تشنۀ حقیقت ایران ویران است و جمیع احزاب فی الحقیقه تیشه به دست گرفته به ریشۀ این بنیان قدیم می زنند و ابداً ملتفت این نیستند که این کلنگ ، بنیان کن است و این تیشه ریشه کن هر حزبی گمان می کند که به تعمیر مشغول است ولی در قران میفرماید " یخربون بیوتهم بایدیهم " باری این آوارگان به هیچ حزبی مشترک و متمایل نبوده ، در آن میکوشیم که بنیۀ ایران قوت گیرد و معلوم است قوت بنیۀ ایران جز به تأسیس اخلاق الهی ممکن نه ، چون تعدیل و تأسیس اخلاق گردد ترقی در جمیع مراتب محتوم است ، هیچ ملتی بدون تعدیل اخلاق فلاح و نجاح نیابد و به تحسین اخلاق علوم و فنون رواج یابد و افکار ، بینهایت روشن گردد ...سیاست به درجۀ نهایت رسد ، صنایع بدیعه رواج یابد ... ملت از برزخی به برزخ دیگر انتقال نماید ، خلق جدید شود، فتبارک الله احسن الخالقین تحقق یابد ، حجاز در بیابان ریگزار و بی آب و علف وادی غیر ذی زرع بود لکن به طلوع نیر حقیقت قبلۀ آفاق شد... حال که نیر اعظم از مطلع ایران اشراق کرده ملاحظه نمائید که در آینده چه خواهد شد ، امیدم چنان است که در تأسیس این بنیان عظیم شما نیز از کارکنان باشید .
ع ع 9 شوال 1339 حیفا
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی