• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

علم اعظم فضیلت عالم انسانی

هُو اللّه
اعظم فضائل عالم انسانی علم است * علم سبب ظهور فيض الهي است * علم کاشف اسرار است * علم نظير آئينه ايست که صور اشياء در آن مرتسم * علم به هرشخصی معلومات بر جميع مي دهد و هر فردی از افراد انساني را عبارت از جميع بشر مي کند * زيرا علم آنچه جميع اکتشاف کرده اند يعنی معلومات جميع بشر را به انسان تعليم مي کند * علم است که انسان را مطلع بر جميع وقائع زمان سابق مي نمايد * علم است که انسان را کاشف اسرار مستقبل مي کند * ملاحظه کنيد که جميع کائنات کبيره و صغيره اسير طبيعتند * مثلاً آفتاب اسير طبيعت است جميع سيارات جميع نجوم ساطعه اسير طبيعتند *
عناصر اسير طبيعتند * جماد و نبات و حيوان اسير طبيعتند و از تقاضای طبيعت تجاوز نتوانند * اين آفتاب باين عظمت از مدار خويش ابداً تجاوز نتواند و اراده ندارد اسير طبيعت است وحوش و طيور اسير طبيعتند * دريای به اين عظمت اسير طبيعت است * کره ارض اسير طبيعت است ادنی تجاوزی از قانون طبيعت نتواند * ولی انسان حاکم بر طبيعت است قواعد و احکام طبيعت را مي شکند بر طبيعت حکم ميکند * مثلاً به مقتضای طبيعت انسان ذی روح خاکي است مثل سائر حيوانات * مقام و مقرش خاک است * با وجود آنکه ذی روح هوائی و آبی نيست قانون طبيعت را مي شکند در روی دريا جولان مي دهد محيط اکبر را قطع مي کند در هوا پرواز مي نمايد و در زير دريا سير مي کند * اين قوه برقيه که مشاهده مي کنيد با وجود آنکه عاصی تر و سرکش تر از او قوه ئی نيست چون به کوه زند تا بن خرق کند ولی انسان او را مي آورد حبس ميکند * در دقيقه ئی شرق و غرب مخابره مي نمايد * صوت آزاد را در آلتی حبس نمايد عکس انسان را که سايه ئی زائل است ثابت مي کند * جميع اين امور خارق طبيعت است * اين است که انسان حاکم بر طبيعت است اين فضيلت را آيا انسان از چه حاصل کرده است از علم حاصل شده * پس معلوم است که علم اعظم فضائل انسانی است * خرق عادات و هتک قوانين طبيعت مختص به علم است * حالا که خدا به انسان چنين قوه و استعدادی عنايت فرموده که خرق عالم طبيعت کند حيف است اين موهبت رادر امور مضرّه تلف نمايد * حيف است در بغض و عداوت مجری دارد * حيف است در ظلم و تعدّی صرف نمايد *
بايد اين قوت را در احيای نفوس مبذول دارد در خير عمومی صرف کند و در صلح و صلاح بکار برد در معموريت عالم و راحت نفوس و الفت و محبت بين بشر حصرنمايد * اين است موهبتی که حقيقت انسان از آن تزيين يابد *
اميدوارم که تمام موفق به آن باشيد فکرتان اين باشد که اين نفوس دانا شوند و عموم تحصيل علوم و فنون کنند و زمان تحصيل علم از بدايت حيات تا نهايت حيات است و بواسطه علم سبب محبت من علی الارض شوند و سبب صلح اکبر گردند تا به عون و عنايت الهيه بنيان جنگ بر افتد و اساس صلح و محبت گذاشته شود تا در دو جهان کامران گرديد * در اين خصوص من دعا مي کنم که به آن موفق شويد *

حضرت عبدالبهاء : خطابات حضرت عبدالبهاء جلد ۱ ص71-73
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی