• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

تقدیس حقیقت الوهیت، لزوم واسطه فیض، روح القدس

هُو اللّه
حقيقت الوهيت در نهايت تنزيه و تقديس است * از برای حقيقت الوهيت نزول و صعودی نيست * تنزل حق در عالم خلق مستحيل است چرا که مناسبتی ميان غنای مطلق و فقر محض نيست * حقيقت الوهيت غنای محض است قديم است * اما انسان حادث است و فقر صرف * حقيقت الوهيت قدرت محض است و انسان عجز صرف * لهذا مناسبتی بين غنای مطلق و فقر بحت و قديم و حادث و قدرت محض و عجز صرف نيست * پس مابين حقيقت الوهيت و عالم خلق يک واسطه فيض لازم * آن واسطه به منزله شعاعی است که از آفتاب ساطع يعنی حقيقت مانند آفتاب است و عالم خلق مثل ارض * ميان آفتاب و ميان زمين واسطه فيض لازم است آفتاب تنزل نمي کند زمين به آسمان نمي رود پس واسطه چه چيز است نور آفتاب و حرارت آفتاب که واسطه ميان زمين و آفتاب است * روح القدس به منزله شعاع آفتاب است تجلّی آفتاب است حرارت آفتاب است کمالات آفتاب است * حقيقت انسان به واسطه روح القدس فيض از حقيقت الوهيت يابد و بدون واسطه ممکن نيست * جميع فيوضاتيکه از عالم حق به عالم خلق مي رسد به واسطهء روح القدس است زيرا روح القدس سبب حيات ابديه انسان است سبب قوه کاشفه نفوذ روحانيه و حکمت بالغه و حرکت علويّه انسان است *
جميع اينها از فيوضات روح القدس است آن واسطه فيض است بين حق و خلق * ملاحظه کنيد که برهان واضح است ولی بعضی از امم چون پی به حقيقت نبردند گمان مي کنند که آفتاب حقيقت نزول و حلول نموده *اين مستحيل است و ممکن نيست و واسطه روح القدس است * او به منزله شعاع و حرارت آفتاب است که کائنات را تربيت ميکند شعاع آفتاب است که سبب حيات جماد و نبات و انسان است شعاع آفتاب است که سبب تربيت زمين است شعاع آفتاب است که سبب حرکت و حيات است و اين روح القدس است يعنی به منزله روح است * ملاحظه کنيد حواريين حضرت مسيح اول نفوس عاديه بودند * يکی ماهی گير بود يکی نجّار و يکی صبّاغ * تأييدات روح القدس پطرس را پطرس اکبر کرد و يوحنا را يوحنای انجيلی * هر کدام از اينها که از پرتو روح القدس اقتباس کرد روشن شد و سبب هدايت جم غفيری گرديد * در اين مقام قوت و تأييد که فيض روح القدس است واضح و آشکار گردد *

حضرت عبدالبهاء : خطابات حضرت عبدالبهاء جلد ۱ ص91-92
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی