• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

تساوی زن و مرد

هو اللّه
جميع کائنات موجوده مذکّر و مؤنّث اند و در مابين ذکور و اناث آنها فرقی نيست * نظر در عالم نبات مي کنيم می بينيم ذکور و انثی است و مساوات است بين آنها امتيازی نيست و در جميع کمالات نباتيه مساويند *همينطور در عالم حيوان نظر مي کنيم جميع ذکور و انثی است امتيازی در ميان نيست * در جميع مراتب مساويند و در جميع وظائف حيوانی شريکند * ولی چون نظر در عالم انسان مي کنيم می بينيم تفاوت است * عجبا اين تفاوت خلقی است يا از جهت تربيت است *
آيا جنس ذکور در ايجاد الهی ممتاز از اناث هستند با وجوديکه در ايجاد الهی تفاوت نيست چرا اين تفاوت گذارده ميشود * هيچ شبهه نيست که از تربيت است * اگر نساء به مثل رجال تربيت شوند مثل مردان مي شوند بلکه احساسات زنها بيشتر است رقّت قلب زنها بيشتر از مرد هاست * لکن تا به حا ل چون زنها تربيت نشده اند لذا عقب مانده اند * بايد زنها هم مانند مرد ها تربيت شوند البته به درجهء مرد ها مي رسند علی الخصوص در هيئت اجتماعيه عضو عاملند لهذا خدا راضی نيست که اين عضو مهم در نهايت کمال نباشد * و عدل نيز چنين اقتضا مي نمايد که زنان و مردان مساوی باشند تربيت واحد بشوند و وظيفه شان را به تمامه اجرا دارند * در نزد خدا زنی و مردی نيست هر کس قلبش روشن تر است نزد خدا مقرب تر است هر کس ايمانش بيشتر است نزد خدا مقبول تر * پس شما بايد شب و روز بکوشيد کسب کمال کنيد تا در فضائل عالم انسانی مساوی با مردان باشيد تا در جميع شئون عالم انسانی چنان ترقی کنيد که مردان شهادت دهند که شما با آنها مساوی هستيد * زنها در اروپا خيلی ترقی کرده اند اما هنوز به درجهء رجال نرسيده اند * اميد من چنان است که به درجه رجال برسند آن وقت عالم انسانی کامل ميشود * بايد خيلی همت کنيد در تحصيل علوم بکوشيد در ادراک حقايق اشياء جهد کنيد در فضائل عالم انسانی بی نهايت همت مبذول داريد و بدانيد که فضل الهی شامل شماست * وقتی زنان ترقی کنند که مردان خود شهادت دهند که زنان با ما مساويند حاجت به جدال و نزاع نيست * پس از آنکه اطفالی درمدرسه جهد کنند تحصيل علوم نمايند و بمنتهی درجه کمال رسند هرکس شهادت دهد که آنها کاملند * نفس اعمالشان شهادت مي دهد بر کمالشان * و از جملهء اساس و تعليمات بهاء اللّه مساوات بين رجال و نساء است * لذا بايد زنها خيلی بکوشند تا تحصيل فضائل عالم انسانی نمايند در وحدت عالم انسانی بکوشند در نشر نفحات الهی بکوشند سبب ايمان نفوس شوند سبب دخول نفوس در ملکوت اللّه گردند * تا مواهب الهی شامل حال کل شود و بر کل احاطه نمايد

حضرت عبدالبهاء : خطابات حضرت عبدالبهاء جلد ۱ ص166
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی